Ba @switchingsoftware k azaldu behar izan dit 2020an letra-tipoak lokalean gordeta erabil daitezkeela webguneetan, Typekit edo #GoogleFonts bezalako beste zerbitzurik erabili beharrik gabe #css #moa

@miren @switchingsoftware Nola in daiteke hoi? Oso interesgarria ite zait ta. Zerbitzarian bertan sartu behar dia letra motak?

@miren @switchingsoftware Letra-mota asko beharko ditun galdetegi/datu-base web-orri bat in nahi det ta eztakit nola in dezaketen, izanez edonork letra-mota berri baten inguruko datuak jartzea baita helburua

@PorrurenGrabatokia @switchingsoftware pentsatzen det css fitxategia dagoen karpetan (edo irisgarri duen karpeta batean) egon beharko duela letra-tipoak, eta gero css-an erabilera zehaztu.

@switchingsoftware @PorrurenGrabatokia It's great to see a production example, thanks! Now I can keep myself occupied updating quite a few sites... πŸ˜…

Sign in to participate in the conversation
switching.software

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!